ALGEMENE VOORWAARDEN

Bezoekadres:
We Jump B.V.
Scheepsboulevard 15
5751 KZ Helmond

Artikel 1 Definities

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld via de website van We Jump B.V.), verder te noemen AV.
 2. Annulering: de schriftelijke mededeling dat van de overeengekomen diensten en/of producten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden.
 3. Bezoeker: de (rechts)persoon die het terrein en/of de gebouwen van We Jump B.V. betreedt, de (rechts)persoon aan wie het aanbod van We Jump B.V. is gericht, met wie We Jump B.V. een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht, waaronder mede begrepen de ouder(s)/ vertegenwoordiger(s) van de minderjarige die gebruik maakt van een product en/of dienst van We Jump B.V.
 4. Groep: twee of meer personen aan wie door We Jump B.V. een of meer producten en/of diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen Overeenkomst(en).
 5. Materiaal: benodigdheden voor Bezoeker bij het gebruik maken van een dienst van We Jump B.V.
 6. Overeenkomst: iedere verbintenis met We Jump B.V. op grond waarvan zij diensten en/of producten levert aan Bezoeker.
 7. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming): alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van We Jump B.V. liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van We Jump B.V. geen uitvoering van de Overeenkomst kan worden verlangd.
 8. Partijen: We Jump B.V. en Bezoeker.
 9. Reclames: alle grieven van Bezoeker betreffende de uitvoering van de Overeenkomst.
 10. We Jump B.V.: de met de handelsnaam We Jump B.V. in het Handelsregister onder nummer 37732951 ingeschreven onderneming.
 11. Vergoeding: de tussen Partijen overeengekomen prijs.
 12. Ten aanzien van deze definities geldt dat een en ander gelezen dient te worden conform de op dat moment geldende brochures en beschikbare informatie op de internetsite van We Jump B.V.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De AV zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aankopen, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen betreffende de producten en/of diensten van We Jump B.V.
 2. Indien door Bezoeker algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de Overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, dan prevaleren de AV, ook indien de voorwaarden van Bezoeker een soortgelijke prevalentie bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat We Jump B.V. gerechtigd is tot opschorting en/of ontbinding indien de AV niet van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen van de AV alsmede van de Overeenkomst(en) zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door We Jump B.V. zijn bevestigd. Indien op één of meer punten van de AV wordt afgeweken en/of door We Jump B.V. uitvoering wordt gegeven aan afwijkingen van de AV en/of Overeenkomst, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Zijn de AV eenmaal van toepassing verklaard op een bepaalde Overeenkomst, dan wordt de meest recente gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende Overeenkomsten tussen dezelfde Bezoeker en We Jump B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de Overeenkomst en/of een deel van de AV, laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of de AV onverlet. In plaats van het niet geldige deel geldt alsdan als overeengekomen, hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst ligt bij hetgeen Partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de niet geldigheid gekend zouden hebben.
 6. Door het betreden van het terrein en de gebouwen van We Jump B.V., te betalen bij de kassa, het plaatsen van een reservering, het sluiten van een Overeenkomst met We Jump B.V. en/of het gebruik maken van (een van) de producten en/of diensten van We Jump B.V., gaat Bezoeker automatisch akkoord met de inhouden toepasselijkheid van de AV.
 7. Wanneer sprake is van (tegen)strijdigheid tussen de AV en het door We Jump B.V. gebruikte informatiemateriaal (zoals bijvoorbeeld de website, folders en/of brochures), staat het ter beoordeling van de directie van We Jump B.V. welke bepaling prevaleert.
 8. De AV zijn niet van toepassing op de door We Jump B.V. te verlenen horecadiensten, op welke laatste diensten door We-Jump B.V. van toepassing worden verklaard de uniforme voorwaarden horeca (UVH), welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s- Gravenhage.
 9. In alles waarin een Overeenkomst, de AV respectievelijk de uniforme voorwaarden horeca (UVH) niet voorziet, beslist de directie van We Jump B.V. of, ingeval van afwezigheid van de directie, haar gemachtigde.

 

Artikel 3 Totstandkoming (en wijziging) van een Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door Bezoeker van een door We Jump B.V. afkomstige offerte/aanbieding, dan wel door de aanvaarding door We Jump B.V. van een verzoek van Bezoeker tot het leveren van een product en/of dienst, dan wel door uitvoering daarvan door We Jump B.V.
 2. Indien in de aanvaarding door Bezoeker van een door We Jump B.V. afkomstige offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod zijn aangebracht, komt in afwijking van artikel 3.1., de Overeenkomst eerst tot stand indien en zodra We Jump B.V. aan Bezoeker schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijking(en) van het aanbod in te stemmen, dan wel op het moment dat We Jump B.V. tot uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst overgaat.
 3. Reserveringen kunnen zowel in persoon (aan de balie), telefonisch als schriftelijk geschieden. Aan de reservering kunnen voorwaarden worden gesteld, zoals het invullen van een reserveringsformulier. Na reservering is Bezoeker verplicht tot betaling van de Vergoeding.
 4. Op eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst geldt uitdrukkelijk ook hetgeen in artikel 3.1. en 3.2. is bepaald.
 5. De werking van artikel 7:404 BW – over persoonlijke uitvoering van de opdracht -en artikel 7:407 lid 2 BW – over de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers – wordt uitgesloten.

 

Artikel 4 Aanbiedingen, kortingen en openingstijden

 1. Geaccepteerde aanbiedingen zijn bindend. Hiervan kan niet meer worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders door We Jump B.V. is bevestigd.
 2. De verplichting van artikel 4.1. geldt niet voor We Jump B.V.:
 3. in geval van Overmacht aan de zijde van We Jump B.V.;
 4. indien Bezoeker de eventuele borg/betaling niet tijdig voldoet;
 5. indien Bezoeker op enige andere wijze niet volledig voldoet aan zijn/haar verplichtingen welke hij/zij, uit welke hoofde ook, jegens We Jump B.V. heeft.
 6. Het openingstijdenrooster en de tarieven genoemd in de door We Jump B.V. uitgegeven documentatie (brochures), informatieverstrekking en internetsite zijn onder voorbehoud en kunnen door We-Jump gewijzigd worden.

 

Artikel 5 Algemene verplichtingen van Bezoeker

 1. Bezoeker dient zich, op straffe van verwijdering, te gedragen overeenkomstig de toepasselijke huisregels, zoals deze op het moment van aanwezigheid te verkrijgen zijn aan de receptie en/of staan vermeld op de internetsite van We Jump B.V., en aanwijzingen van (het personeel van) We Jump B.V.
 2. Het is anderen dan de instructeur verbonden aan We Jump B.V. niet toegestaan dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van We Jump B.V., of haar gemachtigde, instructie, training of coaching te geven in op de trampolines van We Jump B.V.
 3. Bezoeker is verplicht voor aanvang van de activiteit van de door We Jump B.V. te verstrekken ‘Aansprakelijkheids- en Vrijwaringsformulier’ kennis te nemen, deze verklaring voor akkoord te ondertekenen en in het bezit te stellen van We Jump B.V. In het geval Bezoeker niet aan de verplichting van de eerste volzin van dit lid voldoet – om welke reden dan ook – wordt Bezoeker bekend en akkoord met de inhoud van de vrijwaring verondersteld.
 4. Bezoeker is verplicht een juiste voorstelling van zaken te geven en relevante vragen naar waarheid te beantwoorden. Bezoeker dient te allen tijde instructies van (het personeel van) We Jump B.V. op te volgen en het is Bezoeker verboden in strijd met een verbod of waarschuwing te handelen. Daarnaast is het Bezoeker verboden gebruik te maken c.q. deel te nemen aan de activiteiten van We Jump B.V. indien hij/zij onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen is.
 5. Eventuele schade, diefstal of ongevallen dienen direct door Bezoeker aan We Jump B.V. gemeld te worden. Indien van toepassing, dient het schadeformulier uiterlijk binnen drie weken na de gebeurtenis als gevolg waarvan de schade intreedt, volledig ingevuld in, het bezit van We Jump B.V. te zijn.
 6. Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade – in welke vorm en uit welke hoofde dan ook – die door We Jump B.V. geleden wordt wanneer Bezoeker zijn/haar verplichtingen niet (naar behoren) nakomt.

 

Artikel 6 Uitvoering voor derden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft We Jump B.V. te allen tijde het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval de AV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn.

 

Artikel 7 Verplichtingen van Bezoeker ter zake zaalhuur

 1. Een optie voor één of enkele in beheer van We Jump B.V. zijnde ruimten is vrijblijvend en kan blijven staan totdat een ander wil boeken. We Jump B.V. neemt dan direct contact op met de eerste optant die vervolgens 48 uur de gelegenheid heeft de optie om te zetten in een definitieve boeking of te laten vervallen. Uitzondering op bovenstaande wordt gemaakt voor opties van de business partners van We Jump B.V.; opties van business partners hebben voorrang op opties van optanten, niet zijnde business partners.
 2. Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimte(n). Bezoeker dient zich te houden aan de in de Overeenkomst genoemde aanvangstijd en eindtijd. Tijd benodigd voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur, vangt aan op het tijdstip dat de ruimte gehuurd is.
 3. Een Overeenkomst met betrekking tot zaalhuur kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Bezoeker die de Overeenkomst, om welke reden dan ook, opzegt, is aan We Jump B.V. een vergoeding verschuldigd die de helft van de som van de Overeenkomst bedraagt, in geval van opzegging ten minste één maand voor de ingangsdatum van de huur. De volledige som is verschuldigd indien Bezoeker korter dan één maand voor de ingangsdatum van de huur de Overeenkomst opzegt of van de Overeenkomst geen gebruik maakt, om welke reden dan ook.
 4. Bezoeker dient ervoor te zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Bezoeker dient de ruimte(n) na afloop van de periode waarvoor deze gehuurd is, op te leveren aan We Jump B.V. in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen. Bezoeker staat ervoor in dat alle door hem/haar gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.
 5. We Jump B.V. heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren en/of andere materialen en plaatsen in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen, te laten herstellen op kosten van Bezoeker, voor zover de schade is ontstaan gedurende het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Bezoeker, dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
 6. Het is niet toegestaan om binnen, dan wel buiten het gebouw, met rijst, confetti of andere materialen te strooien en/of vuurwerk af te steken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezoeker ziet op naleving hiervan toe. Bij overtreding zal eventuele schade, waaronder schoonmaakkosten, in rekening worden gebracht bij Bezoeker.
 7. De verhuur van ruimte(n) kan gecombineerd worden met andere horecafaciliteiten. Het verzoek tot het gebruik van een andere horecafaciliteit, naast de huur van een ruimte, dient gelijktijdig aan de reservering van de zaal of vijf dagen voorafgaand aan het bezoek, schriftelijk te worden ingediend bij de directie van We Jump B.V. en kan enkel op basis van beschikbaarheid.
 8. Het door Bezoeker opgegeven aantal personen is bindend. Tot vijf werkdagen voor aanvang van de huur kan het aantal personen worden gewijzigd. Wanneer blijkt dat We Jump B.V. voor meer personen dan overeengekomen moet leveren, is We Jump B.V. gerechtigd naar eigen keuze óf de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren óf de levering aan deze personen te accepteren tegen een door We Jump B.V. te bepalen meerprijs.
 9. Bij iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Bezoeker kenbaar te maken dat de bijeenkomst waarvoor hij/zij de ruimte bij We Jump B.V. heeft gehuurd, op initiatief is van Bezoeker. We Jump B.V. mag daarbij slechts vermeld worden als plaats van de bijeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 10. Bezoeker is verplicht ervoor te zorgen dat bij het opnemen van beeldopnames, geen bezoekers en/of medewerkers van We Jump B.V. zonder uitdrukkelijke toestemming van We Jump B.V. én betrokkenen, gebruikt worden voor enige vorm van publiciteit.
 11. We Jump B.V. is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe (tenzij bemand door We Jump B.V.) of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

 

Artikel 8 Activiteiten

 1. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat het trampolinespringen en al het bijkomende, risico’ s in kan houden voor de gezondheid en dat het schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 2. Bezoeker die deelneemt aan de activiteiten van We Jump B.V., dient over een normale conditie en gezondheid te beschikken. Indien Bezoeker medicijnen gebruikt, lichamelijke beperkingen heeft c.q. had die van invloed kunnen zijn op zijn/haar normale conditie en/of gezondheid, dient hij/zij dit voor aanvang van de activiteit te melden aan We Jump B.V. We Jump B.V. behoudt zich het recht voor om Bezoeker uit te sluiten van deelname. Indien Bezoeker verzuimt – mogelijk van belang zijnde – informatie omtrent zijn/haar conditie en/of gezondheid aan We Jump B.V. mede te delen, komen de aan de deelname verbonden risico’s geheel voor rekening van Bezoeker. In het geval We Jump B.V. bekend wordt met het verzuim van Bezoeker, is We Jump B.V. bevoegd Bezoeker de toegang tot We Jump B.V. te weigeren, dan wel Bezoeker sancties (door We Jump B.V. te bepalen) op te leggen.
 3. Het is, op straffe van verwijdering, ten strengste verboden drank, snoep-, etens- en/of rookwaren in de Trampolinehal te brengen. Scherpe en/of losse voorwerpen, waaronder telefoons, camera’s, sleutels en sieraden, mogen niet worden meegenomen c.q. gedragen. Bezoeker is gehouden de door We Jump B.V. verstrekte materialen tijdig en zorgvuldig te gebruiken en in goede staat in te leveren. Bezoeker is aansprakelijk voor schade aan het verstrekte materiaal.

 

Artikel 9 Cursussen

 1. De minimumleeftijd verbonden aan cursussen en lessen staat vermeld in de voor dat seizoen geldende folders c.q. brochures. De uren waarop de aangeboden cursussen en lessen worden gegeven, staan vermeld in de voor dat seizoen geldende folders c.q. brochures.
 2. Een inschrijving is pas definitief indien het inschrijfformulier volledig ingevuld, een aanbetaling per Bezoeker per cursus is ontvangen en de inschrijving door We Jump B.V. is bevestigd per e-mail of per post.
 3. Er vindt geen teruggave plaats van gedane (aan)betalingen in geval van Annulering door Bezoeker. Indien We Jump B.V. een cursus annuleert, dan vindt wel teruggave van de (aan)betaling plaats.
 4. Cursus lessen worden alleen gestaakt en/of afgelast als de directie van We Jump B.V. daartoe beslist.

 

Artikel 10 Arrangementen

 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor speciale Groeps- en/of arrangementstarieven dient voldaan te worden aan een minimaal aantal personen, vermeld in de op dat moment geldende folders c.q. brochures. Bij een lager aantal personen gelden de normale op dat moment geldende seizoen tarieven.
 2. Het toevoegen in aantallen bij een Groepsactiviteit en/of arrangement is mogelijk, maar enkel op basis van beschikbaarheid.
 3. Alle Groeps- en/of arrangementstarieven zijn inclusief benodigd materiaal. Als een bevestiging (in welke vorm dan ook) door We Jump B.V. aan Bezoeker is verstuurd met betrekking tot een Groepsreservering en Bezoeker zegt niet tijdig op, is Bezoeker toch gehouden de dienst/het product van We Jump B.V. af te nemen. Indien Bezoeker desondanks niet afneemt, is Bezoeker verplicht tot volledige betaling van het tussen We Jump B.V. en Bezoeker overeengekomen tarief.

 

Artikel 11 Cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen

 1. Onder cadeaubon wordt verstaan: tegen betaling bij We Jump B.V. te verkrijgen bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten.
 2. Onder voucher wordt verstaan: tegoedbon uitgegeven door We Jump B.V. of met haar samenwerkende partijen die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.
 3. Onder waardebon wordt verstaan: een door We Jump B.V. ter promotie c.q. marketing uitgegeven bon die is bestemd om te worden gebruikt als betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.
 4. Onder korting bon wordt verstaan: een door We Jump B.V. uitgegeven of verstrekte bon die is bestemd om te worden gebruikt als –gedeeltelijke -betaling voor de aankoop van (bepaalde) producten en/of diensten, enkel geldig ten aanzien van de specifiek daarop vermelde producten en/of diensten.
 5. Cadeaubonnen dienen vooraf en volledig worden betaald, tenzij met We Jump B.V. anders is overeengekomen.
 6. Cadeaubonnen kunnen gebruikt worden voor de producten en/of diensten van We Jump B.V., welke op dat moment in brochures of op de internetsite van We Jump B.V. voorkomen. Cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen zijn alleen bij We Jump B.V. in te leveren.
 7. Restitutie van cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen, consumptiebonnen, abonnementen en kortingsbonnen in geld is niet mogelijk.
 8. Uitgegeven cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen zijn gedurende de daarop aangegeven periode geldig en verliezen daarna automatisch hun geldigheid. Na verloop van de betreffende periode kan Bezoeker geen rechten aan die cadeaubonnen, vouchers, waardebonnen en kortingsbonnen ontlenen.
 9. Verlenging van de termijn van een cadeaubon, voucher, waarde-en/of korting bon is uitdrukkelijk voorbehouden aan de directie of gemachtigde van We Jump B.V. en wordt alleen op schriftelijk verzoek, gericht aan de directie, in behandeling genomen, mits dit verzoek de directie heeft bereikt vóór of uiterlijk op de op de cadeaubon, voucher, waarde-of korting bon vermelde einddatum.
 10. Op de cadeaubonnen, vouchers, waarde – of kortingsbonnen wordt steeds in woord en indien mogelijk in cijfers aangegeven wat de waarde daarvan is.
 11. Het vermenigvuldigen, bewerken of wijzige0n van de cadeaubon, voucher, waarde-of korting bon is niet toegestaan. Bij overtreding van het zojuist genoemde of op enige andere manier frauduleus omgaan met de cadeaubon, voucher, waarde-en/of korting bon, behoudt We Jump B.V. zich het recht voor de cadeaubon, voucher, waarde–of korting bon te weigeren en om –zonder aankondiging -(rechts)maatregelen te treffen jegens de overtreder.

 

Artikel 12 Persoonsgegevens

 1. We Jump B.V. De gegevens van Bezoeker worden door We Jump B.V. vastgelegd in een databestand ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Daarnaast wordt dit gedaan om Bezoeker op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en/of diensten van We Jump B.V. Indien Bezoeker het niet op prijs stelt van dergelijke aanbiedingen op de hoogte te worden gehouden, kan Bezoeker contact opnemen, in persoon (aan de receptie), telefonisch of schriftelijk, met We Jump B.V.; de gegevens van Bezoeker worden op verzoek van Bezoeker verwijderd. Adressen uit het Klantenbestand zullen door We Jump B.V. niet aan derden c.q. niet gelieerde (rechts)personen worden verstrekt, maar enkel gebruikt worden door We Jump B.V. en de daaraan gelieerde vennootschappen.
 2. We Jump B.V. maakt, ten behoeve van veiligheid, gebruik van videocamera’s. De beelden van deze camera’s zullen uit veiligheidsdoeleinden enige tijd bewaard blijven, maar nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden, mits vooraf kenbaar gemaakt.
 3. We Jump B.V. is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden. Indien Bezoeker hiertegen bezwaar heeft, kan hij/zij dit voorafgaand aan het deelnemen van de activiteit bij We Jump B.V. melden.

 

Artikel 13 Annulering

 1. Het niet tijdig of niet aanwezig zijn is voor rekening van de Bezoeker.
 2. Wanneer Bezoeker een reservering heeft gemaakt voor een van de producten en/of diensten van We Jump B.V. en Bezoeker is niet tijdig bij We Jump B.V. aanwezig, is We Jump B.V. gerechtigd Bezoeker de toegang tot de activiteit te weigeren en/of tijden van de daaropvolgende activiteiten aan te houden en is Bezoeker gehouden 100% van de som van de Overeenkomst aan We Jump B.V. te betalen.
 3. Wanneer een reservering is gemaakt, dan geldt voor Annulering door Bezoeker het navolgende, tenzij in de Overeenkomst schriftelijk anders door We Jump B.V. is vermeld:
  1. Bij Annulering van Groepsarrangementen meer dan één dag maar minder dan zeven dagen voor de datum dat het product of de dienst zou worden geleverd, is Bezoeker gehouden 50% van de som van de Overeenkomst aan We Jump B.V. te betalen.
  2. Bij Annulering meer dan zeven dagen voor de datum dat het product of de dienst zou worden geleverd, is Bezoeker gehouden 0% van de som van de Overeenkomst aan We Jump B.V. te betalen.
  3. Bij Annulering minder dan twee dagen voor de datum dat het product of de dienst zou worden geleverd, is Bezoeker gehouden 100% van de som van de Overeenkomst aan We Jump B.V. te betalen.
 4. Voor de in artikel 13.2. sub a. en b. genoemde som geldt dat, indien de Overeenkomst – onder meer – een Arrangement betreft, de som van de Overeenkomst (welke gehanteerd wordt als uitgangspunt voor de berekening van de kosten van Annulering) niet ziet op de door We Jump B.V. te verlenen horecadiensten. Wat de hoogte van de resterende som van de Overeenkomst is, staat ter beoordeling van We Jump B.V.

 

Artikel 14 Opschorting en beëindiging

 1. We Jump B.V. is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien Bezoeker in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting(en), dan wel niet voldoet aan zijn/haar verplichting tot zekerheidsstelling of anderszins tekortschiet in een of meer van zijn/haar verplichtingen jegens We Jump B.V. Tevens is We Jump B.V.in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd de in dat geval aan We Jump B.V. overige toekomende rechten.
 2. Ontbinding volgens artikel 13.1. ontslaat Bezoeker niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door We Jump B.V. geleverde producten en/of diensten en eventuele andere kosten aan de zijde van We Jump B.V., tenzij We Jump B.V. ter zake van dat bepaalde product en/of die dienst in verzuim is. Bezoeker is verplicht terstond aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.
 3. Indien de periode van Overmacht, zoals beschreven in artikel 20, langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft Bezoeker het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat We Jump B.V. gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Bezoeker lijdt ten gevolge van die ontbinding en/of zonder verschuldigdheid van een boete. Bezoeker is gehouden tot betaling van alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan Bezoeker door We Jump B.V. zijn geleverd.

 

Artikel 15 Waarborgsom en tussentijdse betaling

 1. We Jump B.V. kan te allen tijde van Bezoeker verlangen dat deze onder We Jump B.V. deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal de som van de Overeenkomst minus eventuele reeds door Bezoeker verrichte betalingen.
 2. We Jump B.V. kan telkens tussentijds betaling verlangen.
 3. Indien een omzetgarantie is afgegeven, is Bezoeker verplicht ter zake de betreffende Overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan We Jump B.V. te betalen.

 

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Bezoeker heeft uitdrukkelijk begrepen en stemt ermee in dat het hem/haar bekend is dat de door We Jump B.V. aangeboden diensten en/of producten risico’s kunnen inhouden voor de gezondheid en dat deze schade aan goederen en/of lichamelijk letsel tot gevolg kunnen hebben.
 2. We Jump B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door Bezoeker en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevenden van We-Jump. We Jump B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar ingeschakelde hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 BW.
 3. Verzekering tegen risico’s, die de activiteiten met zich meebrengen, zijn geheel de verantwoordelijkheid van Bezoeker zelf.
 4. Het betreden van de terreinen en gebouwen van We Jump B.V. geschiedt volledig voor eigen risico van Bezoeker. We Jump B.V.is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens verblijf bij We Jump B.V., ongeacht door welke oorzaak ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van We Jump B.V.
 5. Bezoeker en degenen die hem/haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor We Jump B.V. en of enige derde c.q. zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door Bezoeker en/of degenen die hem/haar vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Bezoeker houder is of die onder zijn/haar toezicht staat. Bezoeker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zich te verzekeren tegen de risico’s die het deelnemen aan de activiteiten bij We Jump B.V. met zich meebrengen.
 6. We Jump B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van of aan goederen van Bezoeker, ook niet in geval van kluisjes gebruik gemaakt wordt. Bezoeker vrijwaart We Jump B.V. tegen aanspraken ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van We Jump. B.V.
 7. De aansprakelijkheid van We Jump B.V. jegens Bezoeker is, uit welke hoofde ook, beperkt tot de som van de Overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van We Jump B.V.in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
 8. De aansprakelijkheid van We Jump B.V., voor zover die valt buiten de dekking van een door We Jump B.V. afgesloten verzekering, wordt uitgesloten.
 9. We Jump B.V. is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg-of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze schade valt onder de dekking van de door We Jump B.V. afgesloten verzekering.
 10. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van We Jump B.V., zal Bezoeker We Jump B.V. vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdend met de Overeenkomst.
 11. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van We Jump B.V. en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door We Jump B.V. ingeschakelde adviseurs.

 

Artikel 17 Tarieven

 1. Alle door We Jump B.V. in de uitgegeven brochures aangeboden tarieven zijn incl. BTW en per persoon/Bezoeker, tenzij anders is vermeld.
 2. Alle door We Jump B.V. vermelde prijzen zoals genoemd in de uitgegeven folders, brochures en op internet, zijn onder voorbehoud.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vallen onder de Vergoeding niet de eventuele heffingen/belastingen van overheids-of andere instanties.
 4. De Vergoeding is vastgesteld op basis van de normale arbeidstijden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In het geval wordt afgeweken van de normale arbeidstijden, hetgeen ter beoordeling van We Jump B.V. staat, is We Jump B.V. gerechtigd de Vergoeding met een door We Jump B.V. te bepalen tarief te vermeerderen.
 5. We Jump B.V. verleent geen korting op reeds verstrekte aanbiedingen, acties, cadeaubonnen en kortingsbonnen (dus geen korting op korting). De zogenaamde specials worden gezien als aanbiedingen.
 6. Het toevoegen van een of meer personen aan deelname bij een Groepsactiviteit en/of Arrangement kan tot uiterlijk vier werkdagen voor aanvang van de Groepsactiviteit en/of Arrangement en kan enkel op basis van beschikbaarheid. Voor de extra persoon/ personen zal het toepasselijke tarief in rekening worden gebracht.
 7. De groeps- en/of arrangementstarieven moeten door één persoon namens de groep of het arrangement aan We Jump B.V. worden betaald. We Jump B.V. is niet gehouden om die speciale Groeps- of arrangementstarieven daadwerkelijk te verlenen, wanneer ieder lid van de Groep of het arrangement individueel aan We Jump B.V. wenst te betalen.
 8. Tijdsoverschrijding met betrekking tot het deelnemen aan activiteiten bij We Jump B.V. worden vanaf de eerst overschreden minuut doorbelast tegen de normaal geldende prijs, zonder korting.
 9. We Jump B.V.is gerechtigd bij iedere Bezoeker Borg in rekening te brengen, welke Borg alleen wordt gerestitueerd indien Bezoeker aan zijn/haar betalings-en overige verplichting(en) heeft voldaan en –zover alsdan bekend –geen schadevergoeding en/of boete verschuldigd is aan We Jump B.V. Tijdsoverschrijding met betrekking tot het deelnemen van activiteiten bij We Jump B.V. wordt vanaf de eerst overschreden minuut doorbelast tegen de normaal geldende prijs, zonder korting. Deze kosten worden in eerste instantie verrekend met de betaalde Borg, een eventueel resterend bedrag dient door Bezoeker bij het verlaten van We Jump B.V. te worden betaald.
 10. We Jump B.V.is gerechtigd de Vergoeding te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het tot stand komen van de Overeenkomst voordoet, ook al was deze prijsverhoging voorzienbaar ten tijde van het uitbrengen van de offerte: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in-en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen-en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Indien de Vergoeding minder dan 10% stijgt, heeft Bezoeker niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Bij stijging van de Vergoeding met meer dan 10%, heeft Bezoeker de keuze de Overeenkomst te ontbinden of doorgang te laten vinden zonder dat Bezoeker recht heeft op (schade)-vergoeding.
 11. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden door en/of extra risico’s aanwezig zijn voor We Jump B.V., zal We Jump B.V. een toeslag op de Vergoeding in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.

 

Artikel 18 Offertes

 1. Indien We Jump B.V. een offerte uitbrengt, is deze gedurende veertien dagen geldig en vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte behoudt We Jump B.V. zich het recht voor de offerte binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Indien We Jump B.V. gebruik maakt van haar recht af te wijken van de offerte, zal zij dit Bezoeker tijdig (schriftelijk) mededelen.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden We Jump B.V. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door We Jump B.V. zijn bevestigd en/of uitvoering is gegeven aan deze toezegging door We Jump B.V.
 4. Bij een samengestelde prijsopgave, bestaat geen verplichting voor We Jump B.V. tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen producten en/of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgeven prijs.
 5. Schriftelijk geaccepteerde offertes zijn bindend. Hiervan kan niet meer afgeweken worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 19 Betaling

 1. Entree voor het trampolinepark en consumpties dienen altijd voor aanvang activiteit en vooraf verschiet te worden aan We Jump B.V en worden niet op rekening geleverd.
 2. Bezoeker dient direct bij het afrekenen de bon c.q. factuur en eventuele geldteruggave te controleren op juistheid. Indien Bezoeker niet ter plaatse direct reclameert, zullen latere Reclames door We Jump B.V. niet in behandeling worden genomen. Ieder vorderingsrecht vervalt, indien niet direct is gereclameerd en indien niet binnen één jaar na Reclamering een rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
 3. De Groeps-en/of Arrangementstarieven kunnen niet worden betaald met waarde-, korting- en/of cadeaubonnen en/of vouchers.
 4. Om in aanmerking te komen voor de gepubliceerde Groeps-en/of Arrangements-tarieven moet, behalve dat voldaan moet worden aan het minimumaantal personen, ook door één persoon namens de Groep en/of het Arrangement aan We Jump B.V. worden betaald. We Jump B.V. is niet gehouden om die speciale Groeps-en/of Arrangementstarieven daadwerkelijk te verlenen, wanneer leden van de Groep en/of het Arrangement individueel aan We Jump B.V. wensen te betalen.
 5. Zolang Bezoeker niet geheel aan zijn/har verplichtingen jegens We Jump B.V. heeft voldaan, is We Jump B.V. gerechtigd om alle goederen welke door Bezoeker ter plaatse zijn meegebracht, onder zich te nemen en te houden, totdat Bezoeker ten genoegen van We Jump B.V. aan zijn/haar verplichtingen jegens We Jump B.V. heeft voldaan.
 6. Indien Bezoeker voor een Groep en/of Arrangement reserveert, zijn alle leden van de Groep en/of het Arrangement hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of allen aan We Jump B.V., uit welke hoofde ook, verschuldigd is/zijn. Door te verschijnen bij de activiteit, geeft Bezoeker te kennen dat de persoon handelend namens de Groep c.q. het Arrangement vertegenwoordigingsbevoegd was bij het sluiten van de Overeenkomst.
 7. Indien de directie van We Jump B.V., in afwijking van de regels, toestaat dat betaling op basis van een factuur is toegestaan, dient deze factuur binnen veertien dagen na factuurdatum aan We Jump B.V. te zijn betaald, bij gebreke waarvan We Jump B.V . gerechtigd is, indien Bezoeker een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, voor de niet tijdige betaling en/of voor de werkzaamheden ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig Euro) in rekening te brengen. Indien Bezoeker consument in de zin van de wet is, worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform artikel 6:96 lid 4 BW.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is, en is Bezoeker een contractuele rente verschuldigd aan We Jump B.V. van 2% per maand, over het niet voldane gedeelte van de factuur, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van een maand, geldt daarbij als hele maand.
 9. We Jump B.V.is gerechtigd om, alvorens te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst of de Overeenkomst voort te zetten, betaling vooraf of voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen, van Bezoeker te bedingen. De weigering door Bezoeker om de gevraagde betaling of zekerheidstelling te geven, geeft We Jump B.V. het recht de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op vergoeding van eventuele door haar geleden schade.
 10. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, kluis, telefoon, fax internet, tv-huur e.d. kan door We Jump B.V. een aanvullende vergoeding worden berekend.

 

Artikel 20 Overmacht

 1. Onder Overmacht aan de zijde van We Jump B.V. wordt onder meer verstaan: werkstaking, problemen met het voor de Overeenkomst benodigde materieel, het feit dat leveranciers van We Jump B.V. tekortkomen jegens We Jump B.V., calamiteiten bij We Jump B.V. zoals brand, ziekteverzuim van personeel, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.
 2. Wanneer de activiteit wegens technische storingen of overige met de veiligheid van Bezoeker samenhangende redenen, niet of slechts gedeeltelijk vervuld kan worden, heeft Bezoeker geen recht op schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van We Jump B.V.. Bezoeker ontvangt in dat laatste geval een tegoedbon. Teruggave door We Jump B.V. van het reeds betaalde is uitgesloten.
 3. Indien een van de Partijen bij de Overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen, is hij/zij gehouden de andere Partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. We Jump B.V. is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geen geval is We Jump B.V. gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen.
 5. In geval van Overmacht heeft We Jump B.V. het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of wel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat We Jump B.V. tot enige schadevergoeding en/of boete verplicht zal zijn.

 

Artikel 21 Gevonden Goederen

 1. In het gebouw en aanhorigheden van We Jump B.V. verloren of achtergelaten goederen, welke door Bezoeker worden gevonden, dienen door Bezoeker met bekwame spoed bij We Jump B.V. te worden ingeleverd.
 2. Van goederen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een half jaar nadat We Jump B.V. het voorwerp onder zich heeft gekregen, bij We Jump B.V. heeft gemeld, verkrijgt We Jump B.V. de eigendom.
 3. Indien We Jump B.V. door Bezoeker achtergelaten goederen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van Bezoeker. We Jump B.V. is nimmer tot toezending verplicht.

 

Artikel 22 Overige bepalingen

 1. Tijdens de door We Jump B.V. vastgestelde periodes zijn aanbiedingen en kortingen, van welke aard ook, uitgesloten, met uitzondering van de in de alsdan geldende documenten gecommuniceerde aanbiedingen, welke specifiek voor die betreffende periode gelden.
 2. Door We Jump B.V. verstrekte informatie via het Voice- response telefoonsysteem en via de internetsite wordt steeds verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 3. Kluisjes kunnen door Bezoeker worden gehuurd voor een bepaald bedrag per keer (na opening dient opnieuw betaald te worden). We Jump B.V. opent kluisjes niet voor Bezoeker.
 4. Binnen de gebouwen van We Jump B.V. is Wifi beschikbaar. Bezoeker kan hiervan kosteloos gebruik maken, mits hij/zij het netwerk niet gebruikt om spam, virussen of illegale software te verspreiden, geen aanstootgevende internetsites (racistisch, pornografisch of gewelddadig) bezoekt en het netwerk niet onrechtmatig gebruikt. We Jump B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Bezoeker is aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard ook – die door We Jump B.V. en/of derden geleden wordt als gevolg van het gebruik van Wifi door Bezoeker. Daarnaast is We Jump B.V. gerechtigd, indien de uitingen op internet en/of social media door Bezoeker naar de mening van We Jump B.V. aanstootgevend en/of schadelijk zijn, Bezoeker de toegang tot het complex van We Jump B.V. te ontzeggen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding, boete en/of restitutie van de som van de Overeenkomst voor We Jump B.V. ontstaat.

 

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van We Jump B.V.
 3. Alle vorderingen van Bezoeker verjaren na verloop van één jaar na het moment waarop deze zijn ontstaan.
 4. Wanneer Bezoeker tekortkomt in de nakoming van een van de verplichtingen voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst, verbeurt Bezoeker aan We Jump B.V., zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere tekortkoming een boete van € 1.000,00 (zegge: duizend Euro) alsmede een boete van € 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig Euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, onverminderd het recht van We Jump B.V. – in afwijking van artikel 6:92 BW – om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interest te vorderen, nakoming te vorderen en/of de overige rechten van We Jump B.V. voortvloeiend uit de AV en/of Overeenkomst.
 5. In geval We Jump B.V. in rechte wordt betrokken als gedaagde partij door Bezoeker en Bezoeker wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van Bezoeker wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten van rechtsbijstand van We Jump B.V., zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van Bezoeker.